January 31, 2009

Gurudwara Sahib, Model Town, Jalandhar