January 26, 2009

B R Ambedkar Chowk, Jalandhar City